جهت مشاهده جزئیات ضمانتنامه تتاتل، شماره سریال دستگاه را وارد نمایید.
Settings > General > About > Serial Number

چگونه شماره سریال را پیدا کنیم؟